ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΗΜΝΟΥ – ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ» με έδρα τη Μύρινα

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων με στόχο :
Α) τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.
Β) την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
Γ) την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευσή τους.
Δ) την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.
Ε) τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του Ελληνικού Λαού.
Στ) την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.

Άρθρο 3ο

Για την πραγμάτωση του σκοπού του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα :
Α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από Γενικές Συνελεύσεις τις οποίες και επεξεργάζεται και προβάλλει.
Β) Συντονίζει τις ενέργειές του με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση Κλαδικών αιτημάτων και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κλπ., για την προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
Γ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κλπ για την ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.
Δ) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.
Ε) παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της ΔΟΕ στην κοινή προσπάθεια του Κλάδου για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.
Στ) Οργανώνει τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών κλπ, δημιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε εκδόσεις, έντυπες ανακοινώσεις κλπ και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.
Άρθρο 4ο
ΕΣΟΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πόροι του Συλλόγου είναι : τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ, δωρεές, κληροδοτήματα κλπ.
Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Συγκρότηση Συλλόγου
Άρθρο 5ο
Α) Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όσους άλλους εκπαιδευτικούς λειτουργούς υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου.
Β) Μπορούν να γίνουν επίτιμα μέλη του Συλλόγου εκείνοι που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης του σκοπού του, ή στην εκπαίδευση και στο συνδικαλισμό γενικότερα.
Γ) Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στο Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ο.Ε.) ή η αποχώρησή του από αυτό, πάντα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, οπότε και υποχρεούται να προσαρμόζει τη δράση του με εκείνη της Ομοσπονδίας και να καταβάλει σ’ αυτή τη συνδρομή του ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του όπως θα φαίνονται στην κατάσταση που υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στην Ομοσπονδία και ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι από αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Εγγραφή, Διαγραφή, Αποχώρηση, Υποχρεώσεις και δικαιώματα Μελών
Άρθρο 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Για να γίνει εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τους παραπάνω, μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. με όλα τα στοιχεία της υπηρεσιακής και οικογενειακής του κατάστασης και δήλωση ότι αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από 15 ημέρες το νέο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. με αίτησή του (που υποχρεωτικά εισάγεται σ’ αυτή από τη Δ.Σ.) η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά. Αν και η Γ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή.

Άρθρο 7ο

Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος που :
1.       Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο.
2.       Που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του Συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.
3.       Που αδικαιολόγητα και συστηματικά δε συμμετέχει στις εκδηλώσεις χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη Διοίκηση.
4.       Που αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.
Εννοείται πως μέλος που χάνει τη δασκαλική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο, ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του Συλλόγου, χάνει αυτόματα και χωρίς καμιά διατύπωση και την ιδιότητα του μέλους.
Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρεί πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ. υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αιτήσεως του μέλους από τη Γ.Σ. είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα διαγραφής.
Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο χρόνο μόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητά του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών.
Δε διαγράφεται το μέλος που καταλαμβάνει θέση αντίθετα διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καταστατικό αυτό.
Μέλος που διαγράφεται μπορεί όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του (εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της
ιδιότητάς του) να ζητήσει την επανεγγραφή με αίτηση στην πρώτη Γ.Σ. η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.
Άρθρο 8ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από δήλωσή του στο Δ.Σ. η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών.
Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.
Άρθρο 9ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα :
Α) Να καταβάλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται με το Καταστατικό αυτό ή με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. και είτε τακτική είτε έκτακτη.
Β) Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ’ όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.
Γ) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ., ανεξάρτητα και από Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς που καταρτίζουν τα όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.
Δ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. ακόμη και αν έχουν γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ’ αυτές, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον Κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του Κλάδου μέσω πάντοτε του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Άρθρο 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα :
Α) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου και αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
Β) Να εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.
Γ) Να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.
Δ) Να υποβάλλουν προβλήματα – αιτήματά τους στο Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Όργανα του Συλλόγου
Άρθρο 11ο
Όργανα του Συλλόγου είναι : α) Η Γενική Συνέλευση των μελών, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή
Α΄ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 12ο
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου έχουσα την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα.
Ειδικότερα και ενδεικτικά :
1.       Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.
2.       Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Συλλόγου.
3.       Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται απόφασή της σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.
4.       Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση και οποτεδήποτε απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους και αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Ε.
5.       Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που θα εκλέξει η δευτεροβάθμια οργάνωση και των αιρετών εκπροσώπων μελών του στο ΠΥΣΠΕ.
6.       Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.
7.       Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου.

Άρθρο 13ο

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν μία φορά κάθε συνδικαλιστικό έτος, τον μήνα Ιούνιο, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο ή αν το ζητήσει το 1/8 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. και στην περίπτωση που μέλη του ζητούν τη σύγκληση, η άρνησή του δε ή η ολιγωρία του πάνω από 15 ημέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του.
Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα ως και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής του.
Η Γ.Σ. δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη. Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης της έκτακτης και επείγουσας Γ.Σ. παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν την αίτηση προς το Δ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., η γραμματεία δε εξυπηρετείται από τα μέλη του Δ.Σ. Στις τακτικές όμως Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ορίζεται Γραμματέας για τήρηση των Πρακτικών.
Άρθρο 14ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν το ½ συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες οπότε και αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτής της σύγκλησης δεν είναι απαραίτητη αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς ημερομηνίας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
Η Γ.Σ. που συγκαλείται για τροποποίηση Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται νέα μέσα σε 2-15 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του ½ τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 15ο

Στις Γ.Σ. δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και μόνο.
Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη αλλά ειδικής κατάρτισης να κριθεί αναγκαίο να φωτισθεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
Άρθρο 16ο
Αποφάσεις
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν 1) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 13 και της διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.
Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική η κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε., Εφορευτικής Επιτροπής, Προέδρου της Γ.Σ., αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση χεριού, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση.
Άρθρο 17ο
Διαδικασία στη Γ.Σ.
Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γ.Σ. και τη διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγεται με πρόταση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και επιλέγεται ο Γραμματέας αυτής. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ. δίδει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται μετά τις εργασίες της Γ.Σ. που αφορούν τον έλεγχο των πεπραγμένων των απερχόμενων οργάνων, η οποία και προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παραδίδει τη Διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία και έχει πια την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων ο Γραμματέας της Γ.Σ. καταχωρεί στα Πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικά αυτά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στο απερχόμενο Δ.Σ. για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ. όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.
Άρθρο 18ο
Σύστημα εκλογών
1.       Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2.       Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού χωριστά οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., για την Ε.Ε. και για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.
3.       Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
4.       Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί τω συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο Δ.Σ. του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.
5.       Πριν από την ψηφοφορία δίδεται χρόνος στον επικεφαλής κάθε συνδυασμού ή εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψήφιους για να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματά τους.
6.       Οι έδρες του Δ.Σ. της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
7.       Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
8.       Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
9.       Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό μέτρο.
10.   Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
11.   Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.
12.   Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα, πριν ριχθεί στην κάλπη σε φάκελο λευκό.
13.   Τα ψηφοδέλτια να γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει και στη συνέχεια «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών. Τέλος θα γράφεται «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.
14.   Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας μέχρι πέντε σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ., μέχρι τρείς σταυρούς για την Ε.Ε. και μέχρι ένα σταυρό για τους αντιπροσώπους. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θα αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

Εκλογή Αντιπροσώπου στη Γ.Σ. του Κλάδου

Η εκλογή του αντιπροσώπου στη Γ.Σ. του Κλάδου γίνεται τον Ιούνιο και η θητεία του διαρκεί δύο έτη.
Για την εκλογή αντιπροσώπου ισχύει το σύστημα εκλογών που ισχύει και για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου.
Άρθρο 19ο
Εκλογική διαδικασία
1.       Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
2.       Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό το φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.
3.       Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους  με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.
4.       Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο, καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.
5.       Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων αναγράφονται στο οικείο Πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.
6.       Μετ το πέρας των Εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεως κατά του κύρους των εκλογών.
Β΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 20ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Σύλλογο διοικεί πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία δύο (2) χρόνων, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερομηνία εκλογής του ΔΣ συμπίπτει με την εκλογή Αντιπροσώπων στη ΔΟΕ και την εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 21ο

1.       Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους : α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γεν. Γραμματέα, δ) Ταμία και ένα μέλος.
2.       Η συγκρότηση σε Σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό, μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλογή του από το Σύμβουλο, που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου Συμβούλου.
Άρθρο 22ο
Παράδοση της Διοίκησης
Μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση Διοίκησης από το παλαιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.
Άρθρο 23ο
Συνεδριάσεις – Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων
1.       Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση δύο τουλάχιστον μέλη. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε ημέρες τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
2.       Την Ημερήσια Διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. Η ανακοίνωση της Ημερήσιας Διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα.
3.       Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στην πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία αυτή επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ενώ σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρεις (3) φορές και αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δε λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό το οποίο έρχεται ξανά για να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση.
4.       Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.
5.       Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές και έκτακτες, τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.
Άρθρο 24ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1.       Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών των Συλλόγων και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
2.       Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.
3.       Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για την μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων.
4.       Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου.
5.       Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων.
6.       Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γονέων και πολιτών στην έδρα του Συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.
7.       Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
8.       Εκτελεί τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.
9.       Εγγράφει ή διαγράφει μέλη πάντα μέσα στα Καταστατικά πλαίσια.
10.   Αποφασίζει για την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους.
11.   Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
12.   Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.
13.   Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να εκτελέσει απόφαση της Ομοσπονδίας ή της Γ.Σ. του Συλλόγου για απεργιακές κινητοποιήσεις, είναι υποχρεωμένο να παραιτηθεί από το αξίωμά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να παραμείνει απλό μέλος του Συλλόγου.
Άρθρο 25ο
Αντικατάσταση μελών Δ.Σ.
1.       Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.
2.       Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.
3.       Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου.
4.       Αν αποχωρίσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.
5.       Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 ημέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.
6.       Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν δύο μέλη ή λιγότερα μέλη από  αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γενική Συνέλευση μέσα σε 2 μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ.
Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης.

Άρθρο 26ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

1.       Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και σ’ όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κλπ αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
2.       Συνυπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.
Άρθρο 27ο
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου
1.       Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει σε όλες του τις αρμοδιότητες.
2.       Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου και μπορεί να του αναθέσει αυτός με απόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Άρθρο 28ο
Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα
Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει τα αρχεία και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των έκτακτων Γεν. Συνελεύσεων και τηρεί βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου.
Άρθρο 29ο
Αρμοδιότητα Ταμία
Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα.
Γ΄ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 30ο
Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και για ίδια με αυτό θητεία, έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου, που καταχωρείται στα Πρακτικά. Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε. γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπληρώνεται. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Τροποποίηση του Καταστατικού – Διάλυση Συλλόγου
Άρθρο 31ο
Το Καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Άρθρο 33ο
Σφραγίδα
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και γράφει κυκλικά Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λήμνου «ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ» και στο κέντρο αναγράφεται το έτος ιδρύσεως του Συλλόγου 1938.

Άρθρο 34ο

Ό, τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων περί συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 35ο

Ο Σύλλογος εφόσον είναι μέλος της ΔΟΕ δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Το παρόν Καταστατικό που περιέχει τριάντα πέντε (35) άρθρα και το οποίο παλαιότερα είχε τροποποιηθεί με τις με αρ. 461/1979 και 243/1991 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 7/1998 πρακτικό της 16ης Ιουνίου 1998, στο οποίο εμπεριέχονται οι τροποποιήσεις αυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης

Μύρινα Λήμνου 16 Ιουνίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑ