ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Προς
Το Υπουργείο Παιδείας
Το ΠΥΣΠΕ Λέσβου
Κοινοποίηση
Αιρετούς ΚΥΣΠΕ
ΔΟΕ
Μέλη του Συλλόγου

Θέμα : Αδικίες στον υπολογισμό μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών

  Σας μεταφέρουμε τις διαμαρτυρίες μελών του Συλλόγου μας, εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που εργάζονται σε παραπάνω από ένα σχολεία του νομού, για αδικίες στον υπολογισμό μορίων μετάθεσης.
  Η φετινή εγκύκλιος μεταθέσεων (αλλά και παλαιοτέρων ετών), προβλέπει 2 τρόπους υπολογισμού των μορίων μετάθεσης:
1.      Με βάση τις μέρες
2.      Με βάση τις ώρες

1.      Υπολογισμός με βάση τις μέρες
-          Για υπολογισμό με βάση τις μέρες, η εγκύκλιος μεταθέσεων προβλέπει τα εξής:
«
Οι εκπ/κοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας, λαμβάνουν αναλογικά τις μονάδες της κατηγορίας των σχολείων που υπηρέτησαν με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών (περ. η).» (Κεφάλαιο Δ’, 1.1, σελ. 18) και
-          «γ) Εάν διατέθηκαν για μερικές ημέρες ως υπεράριθμοι σε σχολικές μονάδες άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 14 του Ν. 1566/85 (167Α') σε συνδυασμό το άρθρο 18 παρ. 4 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340Β')
o   όταν οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες από αυτές της διάθεσης, ακολουθείται ο προηγούμενος (3.1.3.α) υπολογισμός και
o   όταν οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι λιγότερες, τότε θα ακολουθείται ο αναλογικός υπολογισμός με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών.»
(Κεφάλαιο Δ’, 3.1.3, σελ. 20)
Από αυτά προκύπτει, ότι και για αυτούς που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε άλλες σχολικές μονάδες με διαφορετική μοριοδότηση από τη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης, ισχύει αυτό που αναφέρει η εγκύκλιος για τους αποσπασμένους, δηλαδή ότι «(γ) Στην περίπτωση αποσπασμένου εκπαιδευτικού που την ίδια ημέρα υπηρετεί για συμπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, για τον υπολογισμό μονάδων συνθηκών διαβίωσης θεωρείται ότι υπηρετεί στο σχολείο με τα περισσότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης.» (Κεφάλαιο Δ’, 3.2.1γ, σελ. 21)
Άρα λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αν γίνει υπολογισμός με βάση τις μέρες,  τότε πρέπει να εφαρμοστεί ο παρακάτω τύπος υπολογισμού:
(Κεφάλαιο Δ’, 2β, σελ. 18)
Όπου για κάθε μέρα της εβδομάδας, ως «κατηγορία σχολείου» θα λαμβάνεται το σχολείο στο οποίο υπηρετεί εκείνη τη μέρα ο εκπαιδευτικός με τα περισσότερα μόρια (άσχετα αν υπηρετεί σε παραπάνω από ένα εκείνη τη μέρα).
2.      Υπολογισμός με βάση τις ώρες
Ο τρόπος αυτός υπολογισμού χρησιμοποιείται όταν:
«Στις υπηρετήσεις αυτές, όταν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία υπολογισμού των Μ.Σ.Δ. με βάση τον πραγματικό τρόπο παράλληλης υπηρέτησης (μη αναφορά στις εκδοθείσες αποφάσεις συμπλήρωσης ωραρίου σε ημέρες υπηρέτησης, μη διατήρηση προγραμμάτων στα σχολεία κ.λ.π.) η μετατροπή σε ημέρες εργασίας μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον τύπο:
ώρες εργασίας Χ 5 (ημέρ. εβδ) /εβδομαδιαίο ωράριο
αναγράφοντας στις ώρες εργασίας τις ώρες που αναφέρει η απόφαση, ώστε να έχουμε τις ημέρες υπηρέτησης των εκπαιδευτικών με δεκαδικό υπολογισμό αντί ακεραίου, όπως συνήθως έχουμε για κάθε σχολική μονάδα.
Επισημαίνουμε πάνω στην εφαρμογή του τύπου αυτού:
α) Για τον όσο το δυνατόν αντικειμενικότερο τρόπο υπολογισμού θα πρέπει να διατηρούνται τα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιώντας, όπου είναι απαραίτητο, με βάση το τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
β) Στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης των αιτήσεων μετάθεσης κάθε χρονικό διάστημα υπηρέτησης υπολογίζεται στα 5/5. Θα πρέπει, επομένως, το σύνολο των υπηρετήσεων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να είναι οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση 5/5, ώστε να υπάρξει αυτοματοποίηση του υπολογισμού.
π.χ. Εκπαιδευτικός εργάζεται ταυτόχρονα σε τρία σχολεία διαφορετικών κατηγοριών, οι ώρες
απασχόλησης είναι 8, 9 και 7 και το υποχρεωτικό του ωράριο 24:
Υπολογισμός:
8          Χ 5/24 = 1,67
9          Χ 5/24 = 1,87
7 Χ 5/24 = 1,46
Το σύνολο 1,67 και 1,87 και 1,46 μας δίνει 5 ημέρες υπηρέτησης.
4.2.2. Στην περίπτωση εκπαιδευτικού που την ίδια μέρα υπηρετεί για συμπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, για τον υπολογισμό μονάδων συνθηκών διαβίωσης θεωρείται ότι η ημέρα διανύθηκε στο σχολείο του οποίου η έδρα αντιστοιχεί στις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης»
(Κεφάλαιο Δ’, 4.2.1 - 4.2.2, σελ. 23-24)
Αυτός ο τρόπος υπολογισμού έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μορίων, μιας και συνήθως τα σχολεία που δίνουν περισσότερα μόρια, είναι ολιγοθέσια, άρα και οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά είναι πολύ λιγότερες από τις ώρες στα πολυθέσια σχολεία, που δίνουν λιγότερα μόρια. Αυτός είναι και ο τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιείται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Λέσβου, για τους εξής λόγους:
-          Οι αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ για διάθεση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους είναι σε ώρες και όχι σε μέρες, μιας και οι μέρες που θα υπηρετήσουν σε κάθε σχολείο προκύπτουν αργότερα, μετά από συνεννόηση των διευθυντών αυτών των σχολικών μονάδων, για να καταστεί δυνατή η κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων.
-          Κατά την περίοδο κατάρτισης των πινάκων με τα μόρια μεταθέσεων, δεν υπάρχουν εγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα των εν λόγω σχολικών μονάδων, για διάφορους λόγους, όπως η μη πλήρης κάλυψη τους από εκπαιδευτικούς (προσλήψεις αναπληρωτών), η μη έγκαιρη έγκριση τους από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων κλπ.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων του νομού, να βρίσκονται σε μειονέκτημα έναντι των εκπαιδευτικών άλλων νομών, για τους οποίους τα μόρια υπολογίζονται με βάση τις μέρες και όχι τις ώρες, είτε γιατί δεν παρουσιάζονται τα προβλήματα που προαναφέραμε, (δηλαδή είτε υπάρχουν εγκεκριμένα προγράμματα είτε οι αποφάσεις των ΠΥΣΠΕ είναι σε μέρες και όχι σε ώρες), είτε γιατί δεν εφαρμόζεται σωστά η εγκύκλιος (είτε από άγνοια, είτε από συναδελφική αλληλεγγύη). Ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απώλεια από αυτόν τον τρόπο υπολογισμού είναι το παρακάτω:
Τη σχολική χρονιά 2017-2018, πριν δηλαδή γίνει η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, οι σχολικές μονάδες εντός της πρωτεύουσας της Λήμνου, της Μύρινας, έδιναν 7 μόρια και όλες οι άλλες σχολικές μονάδες (εκτός Μύρινας), έδιναν 9 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι σχολικές μονάδες εκτός Μύρινας προσέφεραν διπλασιασμό των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ), όταν συμπληρωνόταν η 2ετία, ενώ οι σχολικές μονάδες εντός Μύρινας, όχι.
Ας υποθέσουμε ότι ένας εκπαιδευτικός ειδικότητας (Β’ Ξένης Γλώσσας π.χ.) απασχολούνταν τη σχολική χρονιά 2017-2018 σε 5 σχολεία:
-          3 σχολεία εντός Μύρινας, σύνολο 16 ώρες, που έδιναν 7 μόρια
-          2 σχολεία εκτός Μύρινας, σύνολο 8 ώρες, 3 μέρες την εβδομάδα, που έδιναν 9 μόρια (και διπλασιασμό στη 2ετία).
Με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων που αναγκάζεται να εφαρμόσει η διεύθυνση Λέσβου, τα μόρια που θα λάβει ο εκπαιδευτικός (υπολογίζοντας και τον διπλασιασμό), για τους 10 μήνες που διήρκησε η σχολική χρονιά 2017-2018 είναι τα εξής:

Με τον τρόπο υπολογισμού με βάση τις μέρες που εφαρμόζουν άλλες διευθύνσεις:

Καθώς σε κάθε μέρα κρατάμε το σχολείο με τα περισσότερα μόρια, άρα 3 μέρες την εβδομάδα ο εκπαιδευτικός θα πάρει 9 μόρια (και διπλασιασμό) και 2 μέρες θα πάρει 7 μόρια.
Η διαφορά για μία μόνο σχολική χρονιά στο παράδειγμα αυτό, είναι
Αλλά και μετά την αναμοριοδότηση, που πλέον και τα σχολεία της Μύρινας δίνουν διπλασιασμό, υπάρχει πάλι απώλεια μορίων. Στο ίδιο παράδειγμα με το παραπάνω (πλέον τα σχολεία της Μύρινας δίνουν 11 μόρια και τα σχολεία εκτός Μύρινας 12 μόρια, άρα όλα τα σχολεία δίνουν διπλασιασμό):
·         Υπολογισμός με βάση τις ώρες:
·         Υπολογισμός με βάση τις μέρες:
Άρα η διαφορά για μία σχολική χρονιά στο παράδειγμα αυτό, μετά την αναμοριοδότηση, είναι
Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι αυτή η διαφορά, ειδικά όταν πρόκειται για ειδικότητες στις οποίες η μετάθεση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Για τη λύση του προβλήματος αυτού, ζητούμε :
·         Μετά από συνεννόηση των διευθυντών αυτών των σχολικών μονάδων, για να καταστεί δυνατή η κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων, όταν προκύψουν τελικά αυτές οι μέρες (συνήθως τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου), να ακολουθεί νέα συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ που να παράγει νέα απόφαση διάθεσης για τον κάθε εκπαιδευτικό, στην οποία αυτή τη φορά όμως, θα αναγράφονται οι συγκεκριμένες μέρες που υπηρετεί στο κάθε σχολείο.
·         Να διορθωθούν τα μόρια των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που εργάστηκαν στα σχολεία της Λήμνου κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη και που ήδη υπάρχουν εγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων όπου καθορίζονται οι ημέρες που εργαζόταν ο κάθε εκπαιδευτικός ειδικότητας σε κάθε σχολείο.
·           Να εξεταστεί η δυνατότητα να τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκ μέρους του υπουργείου για την έγκριση των (αρχικών έστω) ωρολογίων προγραμμάτων από πλευράς των προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων, χρονοδιαγράμματα που να προηγούνται των προθεσμιών των μεταθέσεων. Να καθιερωθεί ενδεχομένως υποχρέωση εκ μέρους των διευθυντών των σχολικών μονάδων εκ νέου κατάθεσης των ωρολογίων προγραμμάτων, όταν προκύπτουν αλλαγές.
·         Να θεσπιστεί η δυνατότητα υπολογισμού των μορίων με βάση τις μέρες, με βάση την απόφαση των ΠΥΣΠΕ για διάθεση των εκπαιδευτικών και όχι απαραίτητα τα εγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα, που αργούν να εγκριθούν και συνήθως εγκρίνονται μετά το πέρας των προθεσμιών για τις μεταθέσεις. Να θεσπιστεί υποχρέωση των ΠΥΣΠΕ να εκδίδουν νέες αποφάσεις διάθεσης με βάση τις μέρες και όχι τις ώρες, όταν αυτό είναι δυνατό. Οι νέες αυτές αποφάσεις να βασίζονται σε αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίζουν υπεύθυνες δηλώσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν, οι οποίες θα βεβαιώνουν τις μέρες και τις ώρες κατά τις οποίες υπηρετούν σε αυτές οι εν λόγω εκπαιδευτικοί.
·         Προς χάριν διαφάνειας, ισότητας και ομοιομορφίας του τρόπου υπολογισμού των μορίων μετάθεσης από όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, να θεσπιστεί η υποχρέωση των διευθύνσεων να δηλώνουν τις πράξεις έγκρισης των ωρολογίων προγραμμάτων (ή της πράξης ΠΥΣΠΕ σε περίπτωση που αυτή θεσπιστεί, σύμφωνα με την πρόταση μας) σε περίπτωση υπολογισμού με βάση τις μέρες ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα κάποιες διευθύνσεις να υπολογίζουν με βάση τις μέρες χωρίς να έχουν εγκεκριμένα προγράμματα και κάποιες όχι, γεγονός που οδηγεί σε ανισότητες και αδικίες.
·         Επίσης προς χάριν διαφάνειας, ισότητας και ομοιομορφίας, προτείνεται να θεσπιστεί από το υπουργείο ένας, ενιαίος και υποχρεωτικός τύπος πινάκων ανακοίνωσης των προσωρινών και οριστικών μορίων μετάθεσης έτσι ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο που παρατηρείται τώρα, η κάθε διεύθυνση να επιλέγει το ποια στοιχεία θα συμπεριλάβει, με αποτέλεσμα κάποιες διευθύνσεις να ανακοινώνουν αναλυτικά όλες τις επιλογές των εκπαιδευτικών και άλλες να μην ανακοινώνουν ούτε την πρώτη προτίμηση.

Σχόλια

 1. Γεια σας; Εάν χρειάζεστε επειγόντως δάνειο, κάντε αίτηση για δάνειο με τη Novelty Finance. Το όνομά μου είναι Davina Claire, είμαι η οικονομική διευθύντρια της Novelty Finance. Έχω υποπέσει στην αντίληψή μου ότι ιδιώτες και επιχειρήσεις δυσκολεύονται τόσο πολύ να λάβουν δάνειο είτε από Τράπεζες είτε από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εταιρεία μου (Novelty Finance) είναι εδώ για να σας παρέχει και να σας βοηθήσει με το δάνειο που χρειάζεστε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email: noveltyfinances@gmail.com OR να στείλετε μήνυμα στο WhatsApp μέσω +447915601531

  Είτε θέλετε να δώσετε ώθηση στον τρόπο ζωής σας είτε έχετε να αντιμετωπίσετε ένα απροσδόκητο έξοδο, ένα δάνειο από τη NOVELTY FINANCE είναι αυτό που χρειάζεστε.

  Η NOVELTY FINANCE είναι ευέλικτη: μπορείτε να δανειστείτε έως και δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000,00 €), με κατάλληλες περιόδους αποπληρωμής έως και 30 χρόνια. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση είτε για δάνειο με εξασφάλιση είτε για δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά προσωπικών δανείων, επιχειρηματικών δανείων, στεγαστικών δανείων και δανείων εξυγίανσης χρέους που μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις περιστάσεις σας με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

  Τι λαμβάνετε όταν υποβάλετε αίτηση με το Novelty Finance:
  Άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας μετά από έγκριση.
  √ Ανταγωνιστικά επιτόκια (3% ετησίως)
  √ Ευέλικτοι όροι αποπληρωμής
  √ Η δυνατότητα να εξοφλήσετε το δάνειό σας πιο γρήγορα
  √ Εύκολη έγκριση εάν χρειάζεστε επιπλέον κεφάλαια
  √ Δεν θα βιαστείτε να αποπληρώσετε το δάνειο, θα σας δοθεί χρόνος για να ξεκινήσετε την αποπληρωμή του δανείου.
  √ Χωρίς κρυφές χρεώσεις

  Πώς να εφαρμόσει:
  Η αίτηση για δάνειο είναι γρήγορη και εύκολη!
  Επιχειρήσεις ή άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για δάνειο με το Novelty Finance και απαιτούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά δανείου, θα πρέπει να ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΝΑ EMAIL στη διεύθυνση (noveltyfinances@gmail.com) Ή να στείλουν μήνυμα στο WhatsApp μέσω +447915601531 για περισσότερες πληροφορίες και προφορικές ενημερώσεις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πού να πάρετε ένα αξιόπιστο δάνειο;

  Η απόκτηση νόμιμης πιστωτικής εταιρείας ήταν πάντα μεγάλο πρόβλημα. Σε πελάτες που έχουν οικονομικά προβλήματα και χρειάζονται λύση για αυτό. Το θέμα της πίστωσης και των προπληρωμών είναι κάτι για το οποίο ανησυχούν πάντα οι πελάτες όταν αναζητούν δάνειο από έναν νόμιμο δανειστή. Ωστόσο, έχουμε κάνει αυτή τη διαφορά στον κλάδο των δανείων με την εταιρεία HILLTOP FINANCE. (hilltopfinancefirm@gmail.com)

  Γιατί να πάρω δάνειο από το HILLTOP;

  Εδώ στο HILLTOP προσπαθούμε να είμαστε η καλύτερη εταιρεία διαδικτυακών δανείων όσον αφορά τις υπηρεσίες μας και την ικανοποίηση των πελατών μας. Προσφέρουμε ακάλυπτα δάνεια στο 90% των αιτούντων μας
  - με επιτόκιο έως και 3%
  - χωρίς απαίτηση πιστοληπτικής ικανότητας
  - Απαιτούνται πολύ λίγα έγγραφα
  - Η προγραμματισμένη ημερομηνία αποπληρωμής είναι ελαστική
  - εκταμίευση δανείου μεταξύ 24 ωρών από την υποβολή της αίτησης
  - πολύ φιλικό περιβάλλον.

  Πώς μπορώ να πάρω δάνειο από το HILLTOP;

  Προσφέρουμε δάνεια χωρίς εξασφάλιση που κυμαίνονται από 3000 έως 500000 σε USD/EUR/£ £, εξακολουθούν να ισχύουν άλλα ισοδύναμα νομίσματα. Τώρα βιαστείτε και επιλέξτε τη φόρμα αίτησης για να λάβετε το επιθυμητό δάνειο για την ενοποίηση τμήματος, την επιχείρηση, τις επισκευές κατοικιών και οποιαδήποτε άλλα σχετικά θέματα.

  E-mail: hilltopfinance@protonmail.com

  E-mail: hilltopfinancefirm@gmail.com

  Whatsapp: +1(954)417-1149

  Τηλεγράφημα: +1(954)417-1149

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑ